Rešavanje pritužbi i sporova

Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama EmaGlam-a, putem pošte, elektroničke pošte cs@emaglam.shop ili direktno na website u djelu za reklamacije.  EmaGlam je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. EmaGlam će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana a predmetni prigovor će voditi u evidenciji na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

  

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem - sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme sudskog i  izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja sudskog postupka pred nadležnim sudom ili  izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

  

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU

  

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://emaglam.hr ugovara se  nadležnost suda u Osijeku.